Vilkår og betingelser

Betingelser for mægling

Beskrivelse af virksomhedens struktur

Varer, der tilbydes på www.emmalouise.dk, sælges udtrykkeligt ikke af Kraaicommerce. De udbudte varer sælges af sælgeren Fulfillman. Det betyder, at købsaftalen er indgået mellem køber og sælger. Kraaicommerce bliver ikke på nogen måde part i disse aftaler.

De generelle vilkår og betingelser, der gælder mellem Sælger og Køber, er inkluderet i slutningen af dette dokument. Bemærk: Disse generelle vilkår og betingelser gælder mellem Køber og Sælger og kan derfor ikke gøres gældende over for Webstedets ejer.

Hvis Sælger er baseret i et land inden for EU eller Norge, Liechtenstein eller Island, gælder det europæiske direktiv om fjernsalg for de indgåede kontrakter. Alle de rettigheder og garantier, der er fastsat i dette direktiv, er derfor anvendt.

Betingelser for mægling

 

Artikel 1 - I definitionerne

I disse mæglingsbetingelser har følgende udtryk følgende betydning:

 

 1. websted: Emma Louise. Dette vedrører den platform, der stilles til rådighed. Dette omfatter også alle underdomæner.

 

 1. Hjemmeside ejer: Virksomheden Kraaicommerce, der har sit hjemsted på Westplein 12 i Rotterdam, og som er registreret i handelskammeret under nummer 72194553.

 

 1. Køber: den person, der foretager et køb hos sælgeren via ovennævnte websted.

 

 1. Sælger: den udenlandske virksomhed, der enten som producent eller som leverandør sælger varer til Køber.

`

Artikel 2 - Købers rettigheder

Hvis Sælger er etableret i et land inden for EU eller Norge, Liechtenstein eller Island, anvendes det europæiske direktiv om fjernsalg på de indgåede aftaler. Alle de rettigheder og garantier, der er fastsat i dette direktiv, finder derfor anvendelse, herunder:

 

 1. Sælger skal give køber oplysninger om skat, betalinger, leverancer og opfyldelse af kontrakten klart og skriftligt inden for en rimelig frist.

 

 1. Køber skal modtage ordren inden 60 dage, medmindre der aftales en anden frist. Hvis et produkt ikke længere er tilgængeligt, skal Sælger underrette Køber herom. 3. Eventuelle betalinger skal tilbagebetales til købers konto inden for tredive dage, medmindre Sælger leverer et tilsvarende produkt.

 

 1. Køber har mindst fjorten dages fortrydelsesret, hvilket betyder, at køber uden angivelse af grund kan fortryde købet. Eventuelle forsendelsesomkostninger i denne situation afholdes af Køber. Eventuelle betalinger eller indskud skal tilbagebetales inden for tredive dage til en bankkonto, der er udpeget af køber.

 

Artikel 3 - Formidlingstjenesten

 1. De varer, der tilbydes på hjemmesiden, sælges ikke af ejeren af hjemmesiden. Disse varer sælges af sælgeren. Når varerne købes, indgås der derfor en købsaftale mellem køber og sælger.
 1. Varerne sælges via Hjemmesiden af Sælger.
 1. Ejeren af Hjemmesiden yder en formidlingstjeneste til Sælger. Ved bestilling af varerne via Hjemmesiden er Hjemmesideindehaveren bemyndiget til at fungere som mellemmand i Købers navn og for Købers regning. Hjemmesideindehaver er derfor bemyndiget til at bestille fra Sælger i Sælgers navn.
 1. Sælger er beliggende uden for Holland, derfor vil de pågældende varer blive importeret, dette sker altid i Købers navn. Yderligere omkostninger, såsom importmoms og (told)fortoldningsomkostninger skal også afholdes af Køber.
 1. Betalinger til Website Operator sker udelukkende på grundlag af udbud og vedligeholdelse af formidlingsplatformen.

Artikel 4 - Finansiel afregning

 1. Betalingen af det købte produkt sker gennem websideoperatøren, salgsprisen overføres til sælger efter fradrag af det forud fastsatte formidlingsgebyr.
 1. Sælger bestemmer de priser, der anvendes på hjemmesiden.
 1. Sælger betaler et fast beløb pr. solgt produkt til Websiteejer. Dette beløb fastsættes i en anden aftale og vedrører kun tilrådighedsstillelse og vedligeholdelse af formidlingsplatformen.

 

Artikel 5 - Reklamationer

Køber kan gøre eventuelle klager vedrørende aftalens udførelse kendt over for Sælger.

Sælger vil svare på enhver modtaget klage inden for fjorten dage.

I tilfælde af utilfredshed med den procedure, der er omhandlet i stk. 1 i denne artikel, kan køberen indbringe sagen for tvistudvalget under den europæiske ODR-platform (https://ec.europa.eu/consumers/odr/).

Vilkår og betingelser

INDHOLDSFORTEGNELSE:
Artikel 1 - Definitioner
Artikel 2 - Iværksætterens identitet
Artikel 3 - Anvendelse
Artikel 4 - Tilbuddet
Artikel 5 - Aftalen
Artikel 6 - Fortrydelsesret
Artikel 7 - Omkostninger i tilfælde af tilbagetrækning
Artikel 8 - Udelukkelsesret til fortrydelse
Artikel 9 - Prisen
Artikel 10 - Overensstemmelse og garanti
Artikel 11 - Levering og udførelse
Artikel 12 - Varighed af transaktioner: varighed, annullering og forlængelse
Artikel 13 - Betaling
Artikel 14 - Klageprocedure
Artikel 15 - Tvister
Artikel 16 - Yderligere eller andre bestemmelser

ARTIKEL 1 - DEFINITIONER
I disse vilkår og betingelser gælder følgende definitioner:

Tillægsaftale: en aftale, hvorved forbrugeren erhverver produkter, digitalt indhold og/eller tjenester i forbindelse med en fjernsalgsaftale, og disse varer, digitalt indhold og/eller tjenester leveres af iværksætteren eller af tredjemand på grundlag af en aftale mellem tredjeparten og iværksætteren;
Betænkningstid: den periode, inden for hvilken forbrugeren kan gøre brug af sin fortrydelsesret;
Forbruger: den fysiske person, der ikke handler i udøvelsen af ​​et erhverv, virksomhed eller håndværk, og som indgår en aftale med iværksætteren;
Dag: kalenderdag;
Digitalt indhold: data produceret og leveret i digital form;
Varighedstransaktion: en aftale vedrørende en række produkter og/eller tjenester, hvis leverings- og/eller købsforpligtelse er spredt over tid;
Holdbar databærer: ethvert (værktøj) middel, der gør det muligt for forbrugeren eller iværksætteren at opbevare oplysninger, der er personligt adresseret til ham på en måde, der muliggør fremtidig konsultation og uændret gengivelse af de lagrede oplysninger, herunder e-mail.
Fortrydelsesret: forbrugerens mulighed for at give afkald på fjernsalgsaftalen inden for fortrydelsesfristen;
Modelformular: den fortrydelsesformular, der stilles til rådighed for forbrugeren af ​​iværksætteren, og som kan udfyldes af forbrugeren, når denne ønsker at gøre brug af sin fortrydelsesret;
Entreprenør: den fysiske eller juridiske person, der tilbyder produkter og/eller (adgang til) digitalt indhold og/eller tjenester til forbrugere på afstand;
Afstandsaftale: en aftale, hvori der inden for rammerne af et af iværksætteren organiseret system til fjernsalg af produkter og/eller ydelser frem til og med aftalens indgåelse udelukkende gøres brug af en eller flere teknikker til fjernkommunikation. med forbrugeren;
Teknik til fjernkommunikation: midler, der kan anvendes til indgåelse af en fjernsalgsaftale, uden at forbruger og iværksætter er sammen i samme rum på samme tid;
Generelle vilkår og betingelser: de nuværende generelle vilkår og betingelser for iværksætteren.

ARTIKEL 2 - Iværksætterens IDENTITET
Iværksætternavn: Fulfillman
Forretningsadresse; Yiwu Tongfu Trading Co.,Ltd. Anden sal, Honghua Comprehensive Market, Honghua Community, Houzhai Street, Yiwu City, Zhejiang
Email adresse; info@fulfillman.com

ARTIKEL 3 - ANVENDELSE
1. Disse generelle vilkår og betingelser gælder for ethvert tilbud fra iværksætteren og for enhver fjernsalgsaftale og ordrer indgået mellem iværksætteren og forbrugeren.
2. Inden aftalen om fjernsalg indgås, gøres teksten til disse generelle vilkår og betingelser tilgængelig for forbrugeren. Såfremt dette ikke med rimelighed er muligt, vil det inden indgåelse af fjernsalgsaftalen fremgå, at de almindelige vilkår og betingelser kan ses hos iværksætteren, hvordan de kan ses, og at disse generelle betingelser vil blive udstedt som hurtigst muligt efter anmodning fra forbrugeren, kan sendes gratis.

3. Indgås fjernsalgsaftalen, uanset det foregående afsnit, inden fjernaftalens indgåelse, kan teksten til disse almindelige vilkår stilles elektronisk til rådighed for forbrugeren på en sådan måde, at forbrugeren kan opbevares i en enkel måde på en holdbar databærer. Hvis dette ikke med rimelighed er muligt, vil det inden indgåelse af fjernsalgsaftalen være angivet, hvor de almindelige vilkår og betingelser kan læses elektronisk, og at de vil blive tilsendt gratis efter anmodning fra forbrugeren elektronisk eller på anden måde.
4. Såfremt der ud over disse generelle betingelser gælder særlige produkt- eller servicebetingelser, finder andet og tredje afsnit tilsvarende anvendelse, og forbrugeren kan altid påberåbe sig den gældende bestemmelse i tilfælde af modstridende generelle betingelser. .
5. I tilfælde af at en eller flere bestemmelser i disse almindelige betingelser til enhver tid erklæres helt eller delvist ugyldige eller annulleres

disse generelle vilkår og betingelser forbliver i kraft for resten, og den relevante ugyldige eller ugyldige bestemmelse vil uden forsinkelse blive erstattet i gensidig konsultation med en bestemmelse, der så vidt muligt tilnærmer originalens indhold.
6. Situationer, der ikke er reguleret i disse almindelige forretningsbetingelser, skal vurderes i overensstemmelse med disse generelle handelsbetingelser.
7. Usikkerhed om fortolkningen eller indholdet af en eller flere bestemmelser i vores vilkår og betingelser skal forklares i overensstemmelse med disse vilkår og betingelser.

ARTIKEL 4 - TILBUDET
1. Såfremt et tilbud er gyldigt i en begrænset periode eller er underlagt betingelser med opsættende eller opsættende virkning, eller enhver anden betingelse, vil dette udtrykkeligt fremgå af tilbuddet.
2. Iværksætterens tilbud er uforpligtende. Iværksætteren er berettiget til at ændre og justere tilbuddet.
3. Iværksætterens tilbud indeholder en beskrivelse af de tilbudte produkter og/eller ydelser, som til enhver tid er fuldstændig og nøjagtig. Tilbuddet indeholder en tilstrækkelig detaljeret beskrivelse til at muliggøre en korrekt vurdering af tilbuddet fra forbrugerens side. Skulle iværksætteren bruge billeder, der antyder, at disse billeder viser det tilbudte produkt, så er disse en sand gengivelse af de tilbudte produkter og/eller tjenester. Åbenlyse fejl eller fejl i tilbuddet kan ikke være bindende for iværksætteren.
4. Billeder, der ledsager produkter, er en sand gengivelse af de tilbudte produkter. Iværksætteren kan dog ikke garantere, at de viste farver svarer nøjagtigt til de rigtige farver på produkterne.
5. Hvert tilbud indeholder sådanne oplysninger, at det er klart for forbrugeren, hvilke rettigheder og forpligtelser der er knyttet til accept af tilbuddet. Dette vedrører i
særlig:
• prisen inklusive afgifter;
• eventuelle forsendelsesomkostninger;
• måden, hvorpå aftalen vil blive indgået, og hvilke handlinger der kræves hertil;
• om taksten for fjernkommunikation beregnes, hvis omkostningerne ved at bruge teknologien til fjernkommunikation beregnes på et andet grundlag end den almindelige basistakst for det anvendte kommunikationsmiddel;
• om aftalen vil blive arkiveret efter den er indgået, og i givet fald hvordan den kan konsulteres af forbrugeren;
• minimumsvarigheden af ​​fjernsalgsaftalen i tilfælde af en langsigtet transaktion.
• anvendelse af fortrydelsesretten;
• betalingsmåden, levering og udførelse af aftalen;

ARTIKEL 5 - AFTALEN
1. Med forbehold af bestemmelserne i stk. 4 indgås aftalen på tidspunktet for forbrugerens accept af tilbuddet og overholdelse af de tilhørende betingelser.
2. I tilfælde af at forbrugeren har accepteret tilbuddet elektronisk, vil iværksætteren straks bekræfte modtagelsen af ​​accepten af ​​tilbuddet elektronisk. Så længe modtagelsen af ​​denne accept ikke er bekræftet af iværksætteren, kan forbrugeren ophæve aftalen.
3. Hvis aftalen indgås elektronisk, vil iværksætteren træffe passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger for at sikre den elektroniske overførsel af data og sikre et sikkert webmiljø. Hvis forbrugeren kan betale elektronisk, vil iværksætteren overholde passende sikkerhedsforanstaltninger.
4. Inden for juridiske rammer kan iværksætteren informere sig om, hvorvidt forbrugeren kan opfylde sine betalingsforpligtelser, samt om alle de forhold og faktorer, der er vigtige for en ansvarlig indgåelse af fjernsalgsaftalen. Hvis iværksætteren på baggrund af denne undersøgelse har gode grunde til ikke at indgå aftalen, er han berettiget til at afslå en bestilling eller anmodning med begrundelse eller til at knytte særlige betingelser til gennemførelsen.
5. Iværksætteren sender følgende oplysninger til forbrugeren, skriftligt eller på en sådan måde, at de kan opbevares af forbrugeren på en tilgængelig måde på en holdbar databærer, senest ved levering af produktet eller ydelsen eller digitalt. indhold:
a. besøgsadressen for iværksætterens virksomhed, hvor forbrugeren kan henvende sig med klager;
b. betingelserne for og den måde, forbrugeren kan gøre brug af fortrydelsesretten på, eller en klar erklæring om udelukkelse af fortrydelsesretten;
c. oplysningerne om garantier og eksisterende eftersalgsservice;
d. prisen, inklusive afgifter, på produktet, tjenesten eller det digitale indhold;
e. leveringsomkostninger, hvis relevant;
f. betalingsmåden, leveringen eller opfyldelsen af ​​fjernsalgsaftalen;
g. kravene til opsigelse af kontrakten, hvis kontrakten har en varighed på mere end et år eller er af ubestemt varighed;
h. i tilfælde af, at forbrugeren har fortrydelsesret, modelfortrydelsesformularen.
6. Ved en længerevarende handel gælder bestemmelsen i det foregående stykke kun for første levering.

ARTIKEL 6 - FORTRYDELSESRET
Ved levering af produkter:
1. Forbrugeren har ved køb af varer mulighed for at ophæve aftalen i løbet af 14 dage uden angivelse af grund.

2. Denne betænkningstid starter dagen efter modtagelsen af ​​produktet af forbrugeren eller en repræsentant, der på forhånd er udpeget af forbrugeren og meddelt iværksætteren.
I tilfælde af at:

a. forbrugeren har bestilt flere produkter i samme ordre, begynder betænkningstiden den dag, hvor forbrugeren, eller en af ​​denne udpeget tredjemand, har modtaget det sidste produkt. Forudsat at han tydeligt har informeret forbrugeren om dette forud for bestillingsprocessen, kan iværksætteren afvise en ordre på flere produkter med forskellige leveringstider.
b. leveringen af ​​et produkt består af forskellige forsendelser eller dele, begynder betænkningstiden den dag, hvor forbrugeren eller en af ​​denne udpeget tredjemand har modtaget den sidste forsendelse eller den sidste del;

c. aftalen omfatter løbende levering af produkter i en vis periode, betænkningstiden begynder den dag, hvor forbrugeren, eller en af ​​denne udpeget tredjemand, har modtaget det første produkt.

For tjenester og digitalt indhold, der ikke leveres på et håndgribeligt medie:
3. Såfremt en serviceaftale eller en aftale om levering af digitalt indhold ikke er leveret på et håndgribeligt medie, kan forbrugeren uden begrundelse ophæve aftalen i løbet af fjorten dage. Disse fjorten dage starter dagen efter aftalens indgåelse.

Forlænget fortrydelsesfrist for produkter, tjenester og digitalt indhold, der ikke leveres på et væsentligt medie, hvis du ikke informerer om fortrydelsesretten:
4. Hvis iværksætteren ikke har givet forbrugeren de lovpligtige oplysninger om fortrydelsesretten eller modelfortrydelsesformularen, udløber refleksionsperioden 12 måneder efter udløbet af den oprindelige betænkningstid bestemt i overensstemmelse med de foregående afsnit i denne artikel.

5. Hvis iværksætteren har givet forbrugeren de i foregående afsnit nævnte oplysninger inden for tolv måneder efter den oprindelige fortrydelsesperiodes begyndelsesdato, udløber fortrydelsesfristen 14 dage efter den dag, hvor forbrugeren modtog den information.

6. Forbrugeren vil i betænkningstiden håndtere varen og emballagen med omhu. Han vil kun udpakke eller bruge produktet i det omfang, det er nødvendigt for at vurdere, om han ønsker at beholde produktet. Hvis han gør brug af sin fortrydelsesret, returnerer han produktet med alt medfølgende tilbehør og - hvis det er rimeligt muligt - i original stand og emballage til iværksætteren i overensstemmelse med de rimelige og klare instruktioner, som iværksætteren har givet.

7. Hvis forbrugeren ønsker at gøre brug af sin fortrydelsesret, er han forpligtet til at meddele dette til iværksætteren inden for 14 dage efter modtagelsen af ​​produktet. Forbrugeren skal gøre opmærksom på dette ved hjælp af modelformularen. Efter at forbrugeren har tilkendegivet, at han ønsker at gøre brug af sin fortrydelsesret, skal kunden returnere varen inden for 14 dage. Forbrugeren skal bevise, at de leverede varer er returneret rettidigt, fx ved bevis for forsendelse.

ARTIKEL 7 – OMKOSTNINGER VED UØVELSE AF FORTRYDELSESRETTEN
1. Ved forbrugerens udnyttelse af fortrydelsesretten afholdes de maksimale omkostninger ved returnering af forbrugeren.
2. Iværksætteren refunderer købsbeløbet hurtigst muligt, dog senest 14 dage efter fortrydelsesretten, på samme måde, som blev brugt af forbrugeren. Dette kræver returnering af onlineforhandleren eller afgørende bevis for fuldstændig returnering.
3. Ethvert værditab af produktet forårsaget af skødesløs håndtering er for forbrugerens regning. Dette kan ikke påberåbes, hvis iværksætteren ikke har givet alle lovpligtige oplysninger vedrørende fortrydelsesretten. Dette skal ske inden indgåelse af købsaftalen.

ARTIKEL 8 – UDELUKKELSE AF FORTRYDELSESRETTEN
1. Udelukkelse af fortrydelsesretten er kun mulig, hvis iværksætteren har angivet dette tydeligt i tilbuddet, i hvert fald rettidigt til aftalens indgåelse, og det vedrører et af de i stk. 2 og 3 nævnte produkter.
2. Udelukkelse er kun mulig for følgende produkter:
a. der er etableret ved iværksætteraftalen specifica forbruger bånd;

b. som tydeligvis er af personlig karakter;
c. som kan ødelægge eller ældes hurtigt;

d. hvis pris er underlagt udsving på det finansielle marked, som iværksætteren ikke har indflydelse på;
e. til individuelle aviser og magasiner;
f. til lyd- og videooptagelser og computersoftware, som forbrugeren har brudt forseglingen af;
g. for hygiejniske produkter, som forbrugeren har brudt forseglingen af.

3. Eksklusion er kun mulig for følgende tjenester:
a. vedrørende indkvartering, transport, restaurationsvirksomhed eller fritidsaktiviteter, der skal udføres på en bestemt dato eller i en bestemt periode;
b. hvis levering er påbegyndt med forbrugerens udtrykkelige samtykke, inden fortrydelsesfristen er udløbet;
c. vedrørende væddemål og lotterier

ARTIKEL 9 - PRIS
1. I den i tilbuddet angivne gyldighedsperiode forhøjes priserne på de udbudte produkter og/eller ydelser ikke, bortset fra prisændringer som følge af ændringer i momssatser.

2. I modsætning til det foregående afsnit kan iværksætteren tilbyde produkter eller ydelser, hvis priser er underlagt udsving på det finansielle marked, og som iværksætteren ikke har indflydelse på, med variable priser. Denne afhængighed af udsving og det forhold, at eventuelle angivne priser er målpriser, fremgår af tilbuddet.

3. Prisstigninger inden for 3 måneder efter aftalens indgåelse er kun tilladt, hvis de er en følge af lovbestemmelser eller bestemmelser

4. Prisstigninger fra 3 måneder efter aftalens indgåelse er kun tilladt, hvis iværksætteren har betinget dette og:
a. de er resultatet af lovbestemmelser eller bestemmelser; eller
b. forbrugeren har beføjelse til at hæve aftalen med virkning fra den dag, hvor prisstigningen træder i kraft.

5. Priserne angivet i tilbuddet af produkter eller ydelser er inklusive moms.

6. Alle priser tages med forbehold for tryk- og tastefejl. Der påtages intet ansvar for følgerne af tryk- og tastefejl. I tilfælde af tryk- og sættefejl er iværksætteren ikke forpligtet til at levere varen efter den forkerte pris.

ARTIKEL 10 – GARANTI OG OVERENSSTEMMELSE
1. Iværksætteren garanterer, at produkterne og/eller tjenesterne er i overensstemmelse med aftalen, de specifikationer, der er anført i tilbuddet, de rimelige krav til pålidelighed og/eller anvendelighed og de lovbestemmelser, der eksisterer på datoen for aftalens indgåelse. og/ eller statslige regler. Hvis det er aftalt, garanterer iværksætteren også, at produktet er egnet til andet end normalt brug.

2. En garanti stillet af iværksætteren, producenten eller importøren påvirker ikke de juridiske rettigheder og krav, som forbrugeren kan gøre gældende over for iværksætteren på grundlag af aftalen. Dette omfatter enhver forpligtelse fra iværksætteren, dennes leverandør, importør eller producent, hvori han giver forbrugeren visse rettigheder eller krav, der går ud over, hvad der er lovpligtigt i tilfælde af, at han har undladt at opfylde sin del af aftalen.

3. Eventuelle mangler eller fejlleverede produkter skal meddeles iværksætteren skriftligt senest 4 uger efter levering. Produkterne skal returneres i original emballage og i ny stand.

4. Garantien gælder ikke, hvis:
a. Forbrugeren har selv repareret og/eller ændret de leverede produkter eller har fået dem repareret og/eller behandlet af tredjemand;
b. De leverede produkter har været udsat for unormale forhold eller på anden måde behandlet uforsigtigt eller i strid med iværksætterens anvisninger og/eller er blevet behandlet på emballagen;
c. Manglen er helt eller delvist et resultat af regler, som det offentlige har udstedt eller vil udstede med hensyn til arten eller kvaliteten af ​​de anvendte materialer.

ARTIKEL 11 - LEVERING OG YDELSE
1. Iværksætteren vil udvise den størst mulige omhu ved modtagelse og udførelse af ordrer på produkter og ved vurdering af ansøgninger om levering af ydelser.

2. Leveringsstedet er den adresse, som forbrugeren har oplyst til virksomheden.

3. Selskabet vil under overholdelse af det i denne artikels stk. 4 anførte eksekvere accepterede ordrer hurtigt, dog senest inden for 60 dage, medmindre forbrugeren har accepteret en længere leveringstid. Bliver leveringen forsinket, eller kan en ordre ikke eller kun delvist udføres, vil forbrugeren få besked herom senest 60 dage efter, han har afgivet ordren. I så fald har forbrugeren ret til at ophæve aftalen uden omkostningern. Forbrugeren er ikke berettiget til erstatning.

4. Alle leveringstider er vejledende. Forbrugeren kan ikke udlede nogen rettigheder fra nogen angivne vilkår. Overskridelse af en frist giver ikke forbrugeren ret til erstatning.

5. I tilfælde af opløsning i overensstemmelse med stk. 3 i denne artikel refunderer iværksætteren det beløb, som forbrugeren har betalt, så hurtigt som muligt, dog senest inden for 14 dage efter opløsning.

6. Hvis levering af et bestilt produkt viser sig at være umuligt, vil iværksætteren bestræbe sig på at stille en erstatningsvare til rådighed. Senest ved levering vil det på en overskuelig og overskuelig måde fremgå, at der vil blive leveret en erstatningsvare. For erstatningsvarer kan fortrydelsesretten ikke udelukkes. Omkostningerne ved enhver returforsendelse er for iværksætterens regning.

7. Risikoen for beskadigelse og/eller tab af produkter påhviler iværksætteren indtil leveringstidspunktet til forbrugeren eller en på forhånd udpeget repræsentant og meddelt iværksætteren, medmindre andet udtrykkeligt er aftalt.

ARTIKEL 12 - VARIGHED TRANSAKTIONER: VARIGHED, ANNULERING OG FORLÆNGELSE
aflysning
1. Forbrugeren kan opsige en aftale, der er indgået på ubestemt tid, og som omfatter løbende levering af produkter (herunder el) eller ydelser, under overholdelse af de aftalte fortrydelsesregler og et varsel på højst en måned. .

2. Forbrugeren kan til enhver tid opsige en aftale, der er indgået for en bestemt periode, og som omfatter løbende levering af produkter (herunder el) eller ydelser, til enhver tid henimod terminens udløb under overholdelse af det aftalte. fortrydelsesregler og en opsigelsesfrist på højst en måned.

3. Forbrugeren kan indgå de i de foregående stykker nævnte aftaler:
a. annullere til enhver tid og er ikke begrænset til annullering på et bestemt tidspunkt eller i en bestemt periode;
b. i det mindste annullere på samme måde, som de er indgået af ham;
c. opsige altid med samme opsigelsesfrist, som iværksætteren har fastsat for sig selv.
udvidelse
4. En aftale, der er indgået for en bestemt periode, og som omfatter løbende levering af produkter (herunder el) eller ydelser, kan ikke stiltiende forlænges eller forlænges for en bestemt periode.

5. En aftale, der er indgået for et bestemt tidsrum, og som omfatter løbende udsendelse af daglige nyheder og ugeaviser og ugeblade, kan i modsætning til det foregående stykke stiltiende forlænges for en tidsbegrænset periode på højst 3 måneder, hvis forbrugeren har forlænget denne kan opsige aftalen mod forlængelsens udløb med et varsel på højst en måned.

6. En aftale, der er indgået for en bestemt periode, og som omfatter løbende levering af varer eller ydelser, kan kun stiltiende forlænges på ubestemt tid, hvis forbrugeren til enhver tid kan opsige en opsigelsesfrist med højst en måneds varsel. og et opsigelsesvarsel på højst tre måneder, hvis aftalen strækker sig til den almindelige, men mindre end én gang om måneden, levering af dag-, nyheds- og ugeaviser og magasiner.

7. En aftale med begrænset varighed om løbende levering af dag-, nyheds- og ugeaviser og magasiner (prøve- eller introabonnement) videreføres ikke stiltiende og ophører automatisk efter prøve- eller introduktionsperioden.
Dyrt
8. Hvis en aftale har en varighed på mere end et år, kan forbrugeren til enhver tid efter et år opsige aftalen med et varsel på højst en måned, medmindre rimelighed og rimelighed modsætter sig opsigelse inden udløbet af den aftalte varighed. at udsætte.

ARTIKEL 13 - BETALING
1. Medmindre andet er aftalt, skal de af forbrugeren skyldige beløb betales senest 7 hverdage efter betænkningstidens begyndelse som nævnt i artikel 6, stk. forbruger har modtaget bekræftelse på aftalen.

2. Forbrugeren er forpligtet til straks at indberette unøjagtigheder i de oplyste eller oplyste betalingsoplysninger til iværksætteren.

3. I tilfælde af manglende betaling fra forbrugerens side, har iværksætteren ret til, med forbehold af lovmæssige begrænsninger, at opkræve de rimelige omkostninger, som forbrugeren på forhånd er bekendt med.

ARTIKEL 14 - KLAGEPROCEDURE
1. Iværksætteren har en tilstrækkeligt offentliggjort klageprocedure og behandler klagen i overensstemmelse med denne klageprocedure.

2. Reklamation over aftalens udførelse skal være fuldstændigt og klart beskrevet inden for rimelig tid efter, at forbrugeren har opdaget manglerne.

rev indsendes til iværksætteren.

3. Klager indgivet til iværksætteren vil blive besvaret inden for en periode på 14 dage fra datoen for modtagelsen. Hvis en klage kræver en overskuelig længere behandlingstid, svarer iværksætteren inden for fristen på 14 dage med en meddelelse om modtagelse og en angivelse af, hvornår forbrugeren kan forvente et mere detaljeret svar.

4. Hvis klagen ikke kan løses efter gensidig aftale, vil der opstå en tvist, der er underlagt tvistbilæggelsesproceduren.

ARTIKEL 15 - TVISTER
Kun hollandsk lov gælder for aftaler mellem iværksætteren og forbrugeren, som disse generelle vilkår og betingelser gælder for.

ARTIKEL 16 - YDERLIGERE ELLER FORSKELLIGE BESTEMMELSER
Yderligere bestemmelser eller bestemmelser, der afviger fra disse almindelige betingelser, må ikke være til ugunst for forbrugeren og skal registreres skriftligt eller på en sådan måde, at de kan opbevares af forbrugeren på en tilgængelig måde på en holdbar databærer.